Hyvinvointikartat tuottavat tarvitsemasi yksilö- ja ryhmäkohtaisen tilannekuvan!

Ota yhteyttä

Sotajoukkoja ei voida menestyksellisesti johtaa ilman oikeaa ja reaaliaikaista tilannekuvaa.  Sotilasesimiehen on tunnettava omien alaistensa ominaisuudet, rajoitteet ja voimavarat voidakseen johtaa heitä tehokkaasti. Sama pätee myös sosiaali- ja terveyssektorien johtamiseen. Hyvinvointialueen väestön tilanne on tunnettava, jotta palveluiden tarjonta voidaan optimoida. Siihen tehtävään Hyvinvointikartasto sopii erinomaisesti.

 

Hyvinvointikartaston eri kohderyhmille tarkoitetut Hyvinvointikartat mahdollistavat yksilötasolla tapahtuvan priorisoinnin, sote-asiantuntijatyön panostamisen oleelliseen ja optimaalisen palvelutarjonnan loppuasiakkalle.

 

Ryhmätason informaation avulla voidaan kehittää palveluprosesseja, suunnata resurssit oikeudenmukaisesti ja samalla kustannustehokkaasti, sekä mahdollistaa kolmannen sektorin toimintojen kohdentamisen tukemaan hyvinvointialueen palvelutarpeita.

 

Ota yhteyttä esittelyn sopimiseksi!

Alla esimerkki (demo) Nuoren Hyvinvointikartan tuottamasta ryhmätasoisesta informaatiosta.

Hyvinvointikartat

Eri ikäryhmille kehitettyjä Hyvinvointikarttoja eli asiantuntijoiden laatimia kysymyssarjoja käytetään terveyden ja hyvinvoinnin arviointiin. Tarjoamme Hyvinvointikarttoja useille aihealueille ja kahdeksalle eri kohderyhmälle: perheille, leikki-ikäisille, lapsille, nuorille, nuorille aikuisille, työikäisille, senioreille sekä omaishoitajille.

 

Alla olevasta valikosta voit tutustua tarkemmin eri ikäryhmille suunnattuihin karttoihin!

Hyvinvointikartasto tehostaa resurssien käyttöä ja tuottaa säästöjä

Verkkopohjaisessa Hyvinvointikartassa tiedon tuottamisen prosessi on automatisoitua. Raportointi on reaaliaikaista, mikä tehostaa ajankäyttöä ja mahdollistaa nopean asiakaskohtaisen reagoinnin. Asiakasorganisaation asiantuntijoille valitaan koulutuksen ja tehtävien mukaan rajatut roolit. Niiden avulla säädellään etenkin yksilötason tietojen käyttöoikeuksia.


Hyvinvointikartan avulla kohdehenkilö tuottaa muun muassa terveystarkastuksiin arvokasta kokemuspohjaista tietoa. Riskiprofiilin kautta kohdehenkilö itse saa välittömän palautteen oman terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijöistään ja samalla sote-asiantuntija tietoa keskustelun pohjaksi. Usein jo pelkkä Hyvinvointikarttaan vastaaminen ja oman voimavara- ja riskiprofiilin näkeminen riittävät kohdehenkilön mahdollisesti tarvitsemaan omakohtaiseen aktivoitumiseen.


Tieto on monipuolisesti käytettävissä. Ryhmäkohtaista raportointia on mahdollista hyödyntää asiakasorganisaation eri tasoilla. Informaatio ylittää myös perinteiset sektorikohtaiset rajat, mm. koululaisten tuottamaa ryhmäkohtaista tietoutta voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltosektoreiden lisäksi myös sivistyssektorilla tapahtuvaan koulukohtaiseen vertailuun ja johtamiseen. Kun tieto on tarvelähtöistä ja se läpäisee kaikkia keskeisiä rajapintoja, ohjaa se tehokkaammin myös yhteisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen.

Tutustu referensseihin

Suorat kustannussäästöt

Tiedonkäsittelyyn kuluva työaika

  • Automaattisesti tuotetut reaaliaikaiset raportit säästävät työaikaa tuottamalla raportteja kaikilla tasoilla yksilöstä ylimpään johtoon (raportit mm. yksilöille, riskiryhmille, luokille, yksiköille, luokka-asteille, kouluille, asuinalueille ja kunnille).

Materiaali- ja tietoturvajäte

  • Säästöä syntyy esimerkiksi terveystarkastusten esitietolomakkeiden tulostus- ja postituskuluissa sekä lomakkeiden tietoturvalliseen käsittelyyn liittyvissä kustannuksissa.

Hyvinvointikartasto kattaa muita kyselyitä

  • Hyvinvointikartastolla tuotetaan tietoa kaikille asiakasrajapinnassa eli kohderyhmän kanssa vuorovaikutuksessa oleville tahoille. Se toimii myös apuna ennakoivaan päätöksentekoon. Hyvinvointikartasto saattaa korvata useita organisaatiossa käytössä olevia kyselyitä.

Välilliset kustannussäästöt

Kohdehenkilön itseohjautuvuus paranee

  • Hyvinvointikartan tuottama tieto ohjaa yksilöä oman hyvinvoinnin edistämiseen tilanteessa, jossa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti.

Työpanos kohdentuu

  • Terveydenhoitajien ja muiden ammattilaisten työpanos kohdentuu tehokkaammin niille, jotka tukea eniten tarvitsevat. Ohjelma tuottaa erilaisia priorisointilistauksia, mikä helpottaa käytännön työtä.

  • Asioita voidaan ottaa puheeksi kohdennetusti.

Ennakoiva päätöksenteko helpottuu

  • Johto saa raportteja, jotka kuvaavat hyvinvoinnin ja terveyden riskiryhmäsegmentteihin perustuvaa tietoa.

  • Resurssit voidaan jakaa ennakoivasti ja kohdennetusti niille hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueille, jossa riski tuen tarpeen kasvulle on suurin.

Kalliit sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet vähenevät

  • Tietojen avulla voidaan tehdä sekä ennakoivia päätöksiä että toimintatapoja, jotka mahdollistavat toiminnan painopisteen asteittaisen siirtymisen korjaavista palveluista arkiympäristöissä tapahtuvaan oikea-aikaiseen yhteistyöhön.

Hyvinvointikartan raportit

Hyvinvointikartta tuottaa useita erilaisia raportteja esimerkiksi kohdehenkilölle itselleen ja erilaisia yhteenvetoja organisaation eri tasoilla hyödynnettäväksi. Aihealuekohtaista tilannetta kuvataan pisteytyksellä, tulkintaa helpottavalla liikennevalomallilla ja sanallisin yhteenvedoin.


Yksilöraportin avulla kohdehenkilö saa välittömän palautteen terveydentilastaan. Saadun tiedon pohjalta hän voi itse aloittaa muutostyön tai tarvittaessa hakeutua asiantuntijapalveluiden piiriin.


Ryhmäraporttien avulla tuotetaan henkilöstön terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvää koostetietoutta. Sen avulla organisaatiossa voidaan tehdä päätöksiä hyvinvointiresurssien priorisoinnista, mitoittamisesta ja tehokkaasta suuntaamisesta.