Hyvinvointikartat osaksi hyvinvointipalveluita

Ota yhteyttä

Tiedätkö tarkasti, missä olet juuri nyt? Mitkä ovat välietapit matkalla tavoitteeseesi? Minkä reitin valitset? Voit luulla tietäväsi, mutta vain tarkasti tunnetun lähtöpaikan ja hyvän kartan avulla voit matkata kohteeseesi. Myöhemmin voidaan myös tarkistaa, oliko valittu reitti hyvä ja taloudellisesti kuljettu. Hyvinvointikartan tuottama tieto tukee organisaatioita ja yksilöitä matkalla parhaaseen mahdolliseen hyvinvointiin.

 

Ota yhteyttä Activity Stones Oy:hyn, niin keskustellaan lisää, minkälainen hyvinvointipalvelun ratkaisu sopii tarkoituksiinne parhaiten!

Hyvinvointikartat

Eri ikäryhmille kehitettyjä Hyvinvointikarttoja eli asiantuntijoiden laatimia kysymyssarjoja käytetään terveyden ja hyvinvoinnin arviointiin. Tarjoamme Hyvinvointikarttoja useille aihealueille ja kahdeksalle eri kohderyhmälle: perheille, leikki-ikäisille, lapsille, nuorille, nuorille aikuisille, työikäisille, senioreille sekä omaishoitajille.

 

Alla olevasta valikosta voit tutustua tarkemmin eri ikäryhmille suunnattuihin karttoihin!

Hyvinvointikartta tuottaa säästöjä

Verkkopohjaisessa Hyvinvointikartassa tiedon tuottamisen prosessi on automatisoitua. Raportointi on reaaliaikaista, mikä tehostaa ajankäyttöä. Asiakasorganisaation asiantuntijoille ja käyttäjille voidaan valita koulutuksen ja tehtävien mukaan rajatut oikeudet ja roolit.


Hyvinvointikartan avulla kohdehenkilö tuottaa muun muassa terveystarkastuksiin arvokasta kokemuspohjaista tietoa. Riskiprofiilin kautta myös kohdehenkilö itse saa välittömän palautteen oman terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijöistä.


Tieto on monipuolisesti käytettävissä. Raportointi indikoi esimerkiksi tuen tarpeesta ja raportointiominaisuudet mahdollistavat tiedon käytettävyyden erityisesti asiakkaan valitsemien taustakysymysten perusteella.


Kun tieto on tarvelähtöistä ja se läpäisee kaikkia keskeisiä rajapintoja, se ohjaa tehokkaammin yhteisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen.

Tutustu referensseihin

Suorat kustannussäästöt

Tiedonkäsittelyyn kuluva työaika

  • Automaattisesti tuotetut reaaliaikaiset raportit säästävät työaikaa tuottamalla raportteja kaikilla tasoilla yksilöstä ylimpään johtoon (raportit mm. yksilöille, riskiryhmille, luokille, yksiköille, luokka-asteille, kouluille, asuinalueille ja kunnille).

Materiaali- ja tietoturvajäte

  • Säästöä syntyy esimerkiksi terveystarkastusten esitietolomakkeiden tulostus- ja postituskuluissa sekä lomakkeiden tietoturvalliseen käsittelyyn liittyvissä kustannuksissa.

Hyvinvointikartasto kattaa muita kyselyitä

  • Hyvinvointikartastolla tuotetaan tietoa kaikille asiakasrajapinnassa eli kohderyhmän kanssa vuorovaikutuksessa oleville tahoille. Se toimii myös apuna ennakoivaan päätöksentekoon. Hyvinvointikartasto saattaa korvata useita organisaatiossa käytössä olevia kyselyitä.

Välilliset kustannussäästöt

Kohdehenkilön itseohjautuvuus paranee

  • Hyvinvointikartan tuottama tieto ohjaa yksilöä oman hyvinvoinnin edistämiseen tilanteessa, jossa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti.

Työpanos kohdentuu

  • Terveydenhoitajien ja muiden ammattilaisten työpanos kohdentuu tehokkaammin niille, jotka tukea eniten tarvitsevat. Ohjelma tuottaa erilaisia priorisointilistauksia, mikä helpottaa käytännön työtä.

  • Asioita voidaan ottaa puheeksi kohdennetusti.

Ennakoiva päätöksenteko helpottuu

  • Johto saa raportteja, jotka kuvaavat hyvinvoinnin ja terveyden riskiryhmäsegmentteihin perustuvaa tietoa.

  • Resurssit voidaan jakaa ennakoivasti ja kohdennetusti niille hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueille, jossa riski tuen tarpeen kasvulle on suurin.

Kalliit sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet vähenevät

  • Tietojen avulla voidaan tehdä sekä ennakoivia päätöksiä että toimintatapoja, jotka mahdollistavat toiminnan painopisteen asteittaisen siirtymisen korjaavista palveluista arkiympäristöissä tapahtuvaan oikea-aikaiseen yhteistyöhön.

Hyvinvointikartan raportit

Hyvinvointikartta tuottaa useita erilaisia raportteja esimerkiksi kohdehenkilölle itselleen ja erilaisia yhteenvetoja organisaation eri tasoilla hyödynnettäväksi. Aihealuekohtaista tilannetta kuvataan pisteytyksellä, tulkintaa helpottavalla liikennevalomallilla ja sanallisin yhteenvedoin.


Yksilöraportin avulla kohdehenkilö saa välittömän palautteen terveydentilastaan. Saadun tiedon pohjalta hän voi itse aloittaa muutostyön tai tarvittaessa hakeutua asiantuntijapalveluiden piiriin.


Ryhmäraporttien avulla tuotetaan henkilöstön terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvää koostetietoutta. Sen avulla organisaatiossa voidaan tehdä päätöksiä hyvinvointiresurssien priorisoinnista, mitoittamisesta ja tehokkaasta suuntaamisesta.