Konsultointi

Perehdytys ja verkostoyhteistyö

Hyvinvointikartoilla vaikutetaan laala-alaisesti organisaation toimintatapoihin sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Muutosprosessissa keskeisiä vaiheita ovat asenne- ja kulttuurivaikuttaminen, Hyvinvointikartoilla tuotetun tiedon hyödyntäminen ammatillisissa ja moniammatillisissa prosesseissa sekä ennakoivassa päätöksenteossa. 

Activity Stonesin asiantuntijat tukevat organisaatioita Hyvinvointikartan käyttöönoton kaikissa vaiheissa. Hyvinvointikartan pilotointivaiheen sisällytetään menetelmän pääkäyttäjille suunnattu perehdytys- ja keskustelutilaisuus. 

Perehdytyksellä varmistetaan, että jokainen Hyvinvointikarttaa käyttävä asiantuntija hallitsee menetelmän ja osaa käyttää tarvelähtöistä tietoa omassa työssään, olipa kysymys asiakasrajapinnassa toimivasta tai ylimpään johtoon kuuluvasta henkilöstä.

Hyvinvointikartastoa käyttävillä organisaatioilla on mahdollisuus vaikuttaa Hyvinvointikartan tietosisältöihin ja teknologiaan. Activity Stonesin yhteistyömalli mahdollistaa tarvelähtöisen, vuoropuhelua edistävän ja ketterän verkosto- ja kehittämisyhteistyön kaikilla osa-alueilla. 

Raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen

Inhimillisesti kestävän ja taloudellisesti tuottavan hyvinvointipalvelujärjestelmän yksi keskeinen edellytys on, että toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava tieto on reaaliajassa kaikilla tasoilla hyödynnettävää.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoa ohjaava tieto on tyypillisesti sekä sisällöllisesti että ajallisesti reaktiivista ja tulokset ovat usein sen mukaisia. 

Ennakoiva tiedolla johtaminen mahdollistuu yhdistämällä Hyvinvointikartaston oireilua ja heikkoja signaaleja näkyväksi tekevää tietoa indikaattoreihin, joiden kautta säästöpotentiaalia ja edelleen kustannussäästöjä on mahdollista arvioida. 

Ennakoiva asiakasohjaus

Hyvinvointikartta saattaa tehdä näkyväksi tarpeita, joihin organisaatiolla ei ole osaamista vastata. Asiantuntijoiden rekrytointi on tyypillisesti aikaa vievää ja kallista. Mikäli tarvittavaa osaamista ei ole käytössä oikea-aikaisesti, saattaa tuen tarpeen kasvusta aiheutuva kustannus olla moninkertainen.

Hyvinvointikarttaa käyttävät organisaatiot voivat hyödyntää Activity Stonesin laajaa asiantuntiverkostoa ennakoivan asiakasohjauksen kehittämisessä hyvinvoinnin eri osa-alueille. Koulutuksella ja konsultoinnilla voidaan vahvistaa organisaation kykyä vastata ennakoivasti tunnistettuun tuen tarpeeseen.