Hyvinvointikartastomap_trafficlights.jpg

Tiedätkö missä olet, mitkä ovat välietapit matkalla tavoitteeseesi ja minkä reitin valitset? Voit luulla tietäväsi, mutta vain tarkasti tunnetun lähtöpaikan ja hyvän kartan avulla voit matkata kohteeseesi. Myöhemmin voidaan myös tarkastaa, oliko valittu reitti hyvä ja taloudellisesti kuljettu. Hyvinvointikartta tukee organisaatioita ja yksilöitä tässä tärkeässä tilanteessa.

Hyvinvointikartaston eri ikäryhmille kehitettyjä Hyvinvointikarttoja eli asiantuntijoiden laatimia kysymyssarjoja käytetään terveyden ja hyvinvoinnin arviointiin. Hyvinvointikarttoja on useille aihealueille ja seitsemälle eri kohderyhmälle: perheille, leikki-ikäisille, lapsille, nuorille, nuorille aikuisille, työikäisille sekä ikäihmisille.

Leikki-ikäisen hyvinvointikartta (lastenneuvola)

Lapsen hyvinvointikartta (alakoulu)

Nuoren hyvinvointikartta (yläkoulu ja II aste)

Työikäisen hyvinvointikartta (työterveyshuolto ja HR)

Hyvinvointikarttojen tulokset eivät ole diagnosointia varten. Hyvinvointikartoilla tuetaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän riskin tunnistamista, kohdehenkilön aktivointia ja puheeksi ottamista.

Hyvinvointikartalla säästöjä

Verkkopohjaisessa Hyvinvointikartassa tiedon tuottamisen prosessi on automatisoitu ja raportointi on reaaliaikaista, mikä tehostaa ajankäyttöä. Järjestelmän asiantuntijoille ja käyttäjille on valittavissa koulutuksen ja tehtävän rajaamien oikeuksien mukainen rooli.

Hyvinvointikartan avulla kohdehenkilö tuottaa mm. terveystarkastuksiin arvokasta kokemuspohjaista tietoa. Riskiprofiilin kautta myös kohdehenkilö itse saa välittömän palautteen oman terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijöistä.

Tuen tarvetta indikoiva raportointi ja monipuoliset raportointiominaisuudet asiakkaan valitsemien taustakysymysten kautta parantavat tiedon käytettävyyttä. Esimerkiksi yksikköjen / koulujen, luokkien, sukupuolten ja ikäryhmien välinen vertailu on mahdollista.

Kun tieto on tarvelähtöistä ja läpäisee kaikkia keskeisiä rajapintoja, ohjaa se tehokkaammin yhteisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamista.

Suorat kustannussäästöt

Tiedonkäsittelyyn kuluva työaika

  • Automaattisesti tuotetut reaaliakaiset raportit kaikilla tasoilla yksilöstä ylimpään johtoon (esimerkiksi yksilö-, riskiryhmä-, luokka- / yksikkö-, luokka-aste-, koulu-, asuinalue- ja kuntaraportit).

Materiaali- ja tietoturvajäte

  • Esimerkiksi terveystarkastusten esitietolomakkeiden tulostus- ja postituskulut sekä lomakkeiden tietoturvalliseen käsittelyyn liittyvät kustannukset säästyvät.

Hyvinvointikartastolla korvattavat kyselyt

  • Hyvinvointikartastolla tuotetaan tietoa kaikille asiakasrajapinnassa kohderyhmän kanssa vuorovaikutuksessa oleville sekä ennakoivaan päätöksentekoon. Hyvinvointikartasto saattaa korvata useita organisaatiossa käytössä olevia kyselyitä.

Välillliset kustannussäästöt

Kohdehenkilön itseohjautuvuuden paraneminen

  • Hyvinvointikartan tuottama tieto ohjaa yksilöä oman hyvinvoinnin edistämiseen tilanteessa, jossa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti.

Työpanoksen kohdentuminen

  • Terveydenhoitajien ja muiden ammattilaisten työpanos kohdentuu tehokkaammin niille, jotka tukea eniten tarvitsevat. Ohjelma tuottaa erilaisia priorisointilistauksia käytännön työtä helpottamaan.
  • Asioiden puheeksi ottaminen on fokusoidumpaa.

Ennakoivan päätöksenteon mahdollistuminen

  • Havainnollinen hyvinvoinnin ja terveyden riskiryhmäsegmentteihin perustuva raportointi johdolle.
  • Mahdollistaa resurssien ennakoivaa jakamista ja kohdentamista niille hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueille, jossa riski tuen tarpeen kasvulle on suurin.

Kalliiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen väheneminen

  • Ennakoivaa toimintatapaa ja päätöksentekoa mahdollistavan tiedon kautta painopisteen asteittainen siirtyminen korjaavista palveluista arkiympäristöissä tapahtuvaan oikea-aikaiseen yhteistyöhön.

Hyvinvointikartan raportointi

Hyvinvointikartta tuottaa useita erilaisia raportteja esimerkiksi kohdehenkilölle itselleen ja erilaisia yhteenvetoja organisaation eri tasoilla hyödynnettäväksi. Aihealuekohtaista tilannetta kuvataan pisteytyksellä, tulkintaa helpottavalla liikennevalomallilla ja sanallisin yhteenvedoin.

Yksilöraportin avulla kohdehenkilö saa välittömän palautteen terveydentilastaan. Saadun tiedon pohjalta hän voi itse aloittaa muutostyön tai tarvittaessa hakeutua asiantuntijapalveluiden piiriin.

Ryhmäraporttien avulla tuotetaan henkilöstön terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvää koostetietoutta. Sen avulla organisaatiossa voidaan tehdä päätöksiä hyvinvointiresurssien priorisoinnista, mitoittamisesta ja tehokkaasta suuntaamisesta.

yksiloraportti.jpg

Kuva: Esimerkki kahden aihealueen yksilöraportista (Työikäisen hyvinvointikartta).

yhteenveto.jpg

Kuva: Esimerkki yhdeksän aihealueen ryhmäraportista (Työikäisen hyvinvointikartta).